Friday, February 27, 2015

Haitian-Americans: Biden, Kerry, Bill & Hillary Accomplices in Human Rights Violations

PRESS RELEASE

Haitian Organizations in Brooklyn Accuse Vice President Joseph Biden, Secretary of State John Kerry; Bill and Hillary Clinton of being accomplices to the Mafia Government in Haiti

Brooklyn, NY, February 7, 2015 – Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) and Baz Ditmas Brooklyn accuse Vice President Joseph Biden, Secretary of State John Kerry; Bill & Hillary Clinton of being accomplices to the mafia government in Haiti.

Lawyers have already file charges in court against President Michel Martelly for violation such as: Corruption, protection of drug kingpins; protection of kidnappers, caused the death of a judge who ruled against President Martelly’s wife for corruption; theft of money slated for a variety of social programs, theft of money transfers from Haitians living in the Diaspora; theft of money from international phone calls, helped more than 300 prisoners escape from prison; associating with criminals, human rights violation and high treason. Furthermore, President Martelly has been in office for 4 years but has not organized a single election. Meanwhile, he has organized 7 carnivals.

In 2014, President Martelly and former Prime Minister Lamothe liberated more than 300 prisoners. Some are assassins, drug traffickers; kidnappers and rapists. The conditions have forced hundreds of thousands of people to go out into the streets to demand the arrest of Mr. Martelly and Lamothe; as well as the liberation of all the political prisoners. One would think that a country such as the United States that claim to support democracy would renounce such individuals. On the contrary the U.S. government supports them. According to Haitian newspaper Alterpresse, on October 23rd 2013, Vice President Joseph Biden spoke on the telephone with President Michel Martelly. He congratulated President Martelly for his effort in working with parliament to find a solution to the electoral crisis.

On December 16th 2014, Secretary of State John Kerry stated that he saluted the “courageous effort” of President Martelly to find a solution to the electoral crisis. About 3 years ago, a picture of the U.S. Ambassador to Haiti Pamela White was posted on Facebook walking hand in waist with former Prime Minister Laurent Lamothe at a carnival. On January 11th 2015, the Ambassador sat in the chambers of parliament assisting during a night session. On February 5th 2015, the Ambassador met with 6 of the 10 Senators who’s term had not expired to talk about the elections. Bill Clinton took more then $10 billion of Haitian reconstruction money. We want to see all the receipts! the question is would the U.S. government allow Ambassadors of China and Russia to sit in the Halls of Congress?

We demand the U.S. government to stop violating international norms and conventions immediately! We’re asking the U.S. Attorney General Mr. Eric Holder to launch an inquiry on Vice President Joseph Biden, Secretary of State John Kerry; Bill & Hillary Clinton for interfering in the internal politics of Haiti. We reserve the right to file lawsuits in Federal Court in the U.S. as well as World Court against all foreigners collaborating with the Haitian mafia government; whoever they are and wherever they may be. We demand the immediate departure of all foreign forces on the land of Emperor Jean Jacques Dessalines. It includes UN & US occupation troops. We demand reparations for all the victims of the cholera epidemic unleashed on the Haitian population by the U.N. occupation troops.

The future legitimate government of Haiti will declare null and void all contracts signed by this fascist regime to exploit Haiti’s natural and unexplored resources such as: Gold, petroleum; aluminum; marble, copper; zirconium, natural gas; iridium and uranium. That makes Haiti perhaps the richest country on the face of the planet; contrary to the worldwide propaganda that Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. The Haitian State will confiscate all lands bought by foreigners under this fascist regime which is a violation of the Haitian constitution. To end, there is a Haitian Creole proverb which states that “Haiti is extremely slippery ground like quicksand”; and as such, a stranger must tread very carefully on such ground without being sucked in.

Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) is a social-political organization recognized in the State of New York. Our mission is to defend the interest of Haitian and Haitian-descent people throughout the world.
Contact: Guinsly Etienne / Spokesperson
Citizens Committee to Protect Haitians
237 Flatbush Avenue #199
Brooklyn, NY 11217
Email: committeecitizens@gmail.com
###

NÒT POU LAPRÈS

Òganizasyon Ayisyen Nan Brooklyn Akize Vis Prezidan Joseph Biden, Sekretè Deta John Kerry; Bill & Hillary Clinton De Konplisite Ak Gouvènman Mafia Ki Nan Peyi Dayiti

Brooklyn, NY, 7 Fevriye 2,015 – Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) & Baz Ditmas Brooklyn Akize Vis Prezidan Joseph Biden, Sekretè Deta John Kerry; Bill & Hillary Clinton de konplisite ak gouvènman mafia ki nan peyi Dayiti.

An Ayiti, gen avoka ki deja depoze plent nan tribinal kont Prezidan Michel Martelly pou vyolasyon tankou: Koripsyon, pwoteksyon trafikan dwòg; pwoteksyon kidnapè, lakòz lanmò yon jij ki te pran desizyon kont madanm Prezidan Martelly pou koripsyon; volè lajan diferan pwogram sosyal, volè lajan transfè Ayisyen ki ap viv nan dyaspora; volè lajan apèl telefonik entènasyonal, ede plis pase 300 prizonye sove nan prizon, asosyasyon malfektè; vyolasyon dwa moun & wot trayizon. An plis, Prezidan Martelly gen 4 an sou pouvwa men li pa òganize okenn eleksyon; pandanstan, li fè 7 kanaval.

An 2,014 Prezidan Martelly & ansyen Premye Minis Lamothe libere plis pase 300 prizonye. Gen ladan yo se asasen, trafikan dwòg; kidnapè & kadejakè. Kondisyon sa yo fòse dèsantèn milye moun pran lari pou mande arestasyon Mesye Martelly, Mesye Lamothe & liberasyon tout prizonye politik yo.Yon moun ta panse ke yon peyi tankou Etazini ki swadizan di yo sipòte demokrasi ta renonse 2 sitwayen sa yo. Okontrè, se sipòte gouvènman Meriken an ap sipòte yo. Daprè jounal Alterpresse, le 23 Oktòb 2,013, Vis Prezidan Joseph Biden te pale nan telefòn ak Prezidan Michel Martelly. Li te felisite Prezidan Martelly pou efò li nan travay ak palman pou rezoud kriz elektoral la.

Le 16 Desanm 2,014, Sekretè Deta Meriken an, John Kerry te di ke li salye “efò kouraje” Prezidan Martelly pou jwenn yon solisyon nan kriz elektoral la. Apeprè 3 zan pase, gen foto Anbasadris Merikenn nan, Pamela White ki te plake sou Facebook kote li t ap mache men nan senti ak ansyen Premye Minis Laurent Lamothe nan kanaval. Le 11 Janvye 2,015, Anbasadris la te chita nan chanm palman kote te gen yon seyans ki t ap fèt an aswè. Le 5 Fevriye 2,015 Anbasadris la te rankontre ak 6 nan 10 senatè ki rete pou diskite zafè eleksyon. Gen Bill Clinton ki te pran plis pase 10 milya dola lajan rekonstriksyon peyi Dayiti. Nou vle wè resi yo! Kesyon an se èske gouvènman Meriken an ap kite anbasadèè peyi Larisi & Lachinn chita pou asiste sesyon yo nan chanm palman pa yo?

Nou mande gouvènman Meriken an pou sispann vyole nòm ak konvansyon entènasyonal imedyatman! N ap mande avoka gouvènman Meriken an, Mesye Eric Holder pou lanse yon envestigasyon sou Vis Prezidan Joseph Biden, Sekretè Deta John Kerry; Bill & Hillary Clinton pou entèferans yo nan politik entèn Peyi Dayiti. Òganizasyon nou an rezève dwa pou depoze plent nan Tribinal Federal Ozetazini & Mondyal kont tout etranje ki ap kolabore ak Gouvènman mafia Ayisyen an kèlkeswa moun yo ye a & kèlkeswa kote y ap viv la. Nou mande depa imedyat tout fòs etranje sou teritwa Anperè Jean Jacques Dessalines; ki enkli twoup okipasyon Nasyon Zini & Meriken. Nou mande reparasyon pou viktim epidemi kolera yo ke twoup Nasyon Zini te deklanche sou popilasyon Ayisyenn nan.

Fiti gouvènman lejitim peyi Dayiti ki ap vini ap deklare nil & non-avni tout kontra ki siyen ak rejim fashis sa pou explwate resous natirèl peyi Dayiti ki pako devlope tankou: Lò, petwòl; aliminyòm, mab; Kwuiv, zikonyòm; gaz natirèl, iridyòm & iranyòm. Sa fè ke Ayiti se peyi ki petèt pli rich sou planèt tè a; kontrèman a propagand ki ap fèt nan tout mond lan atestan ke Ayiti se peyi ki pli pòv nan emisfè wès la. Leta Ayisyen ap konfiske tout tè ke etranje achte sou rejim fashis sa ki se yon vyolasyon konstitisyon Ayisyenn nan. Pou n fini, gen yon provèb Kreyòl ki di ke “Ayiti se yon tè ki glise anpil”. Yon etranje dwe pran anpil prekosyon lè l ap mache sou tè sila pou tè a pa vale l.

Citizens Committee to Protect Haitians (CICOPHA) se yon òganizasyon sosyo-politik ki rejistre & rekonèt nan Eta Nouyòk. Misyon nou se pou defann enterè Ayisyen & desandan-Ayisyen toupatou nan mond lan.

Kontakte: Guinsly Etienne / Pòtpawòl
Citizens Committee to Protect Haitians
237 Flatbush Avenue #199
Brooklyn, NY 11217
Email: committeecitizens@gmail.com
# # #

The case herein is being laid before U.S. Attorney General, Mr. Eric Holder and the following entities:

N ap depoze ka a devan avoka Gouvènman Meriken an Mesye Eric Holder & antite sa yo:

President Barack Obama
Embassy of Canada
Vice President Joe Biden
Embassy of France
Secretary of State John Kerry
Embassy of the United Kingdom
Bill Clinton Embassy of Cuba
Hillary Clinton Embassy of Venezuela
U.S. Ambassador to Haiti, Pamela White
Embassy of Brazil
Senator Robert Menendez
Embassy of Bolivia
Senator Barbara Boxer
Embassy of Columbia
Senator Ben Cardin Embassy of Uruguay
Senator Jeanne Shaheen
Embassy of the Dominican Republic
Senator Christopher Coons
Embassy of Taiwan
Senator Richard Durbin
Embassy of Guatemala
Senator Edward Markey
Embassy of Mexico
Senator Bob Corker Embassies of African Union
Senator James E. Risch
NY Times
Senator Ron Johnson
Daily News
Senator John Mc Cain
Wall Street Journal
Senator John Barrasso Washington Post
Senator Rand Paul
Washington Times
Senator Jeff Flake
NY Post
Senator Marco Rubio
Los Angeles Times
Congressperson Chaka Fattah
Detroit Free Press
Guardian Democracy Now
Congressperson Sheila Jackson
BBC News
Congressperson Hakeem Jeffries
Fox News
Congressperson Robin Kelly CNN
Congressperson Barbara Lee
Al Jazeera
Congressperson John Lewis
France 24
Congressperson Gregory Meeks
Global Research.Canada
Congressperson Eleanor Holmes Norton
AP
Congressperson Charles Rangel
Euro News
Congressperson Frederica Wilson
Green Peace
Congressperson Maxine Water
Human Rights Watch
Congressperson Nancy Pelosi
Vatican
Congressperson Peter King
Senator Kirsten Gillibrand
Senator Elizabeth Warren
Salon.com
Senator Charles Schumer Congressperson Gregory Meeks
Congressperson Luis Gutierrez
International Criminal Court
African Union
Time
World Court
U.N. Secretary Ban Ki Moo
European Union
OAS Secretary General
Wall Street Journal
Former Senator Ron Paul
E.U. Attorney General Infowars.com
Huffington Post
Salon.com
PBS
Embassy of Russia
Embassy of China
Embassy of Columbia
Haaretz
China Daily
Interfax
Fars News Agency
Apple Daily
Sunday Times

No comments:

Related Posts with Thumbnails