Saturday, February 25, 2012

Jean Ristil Jean-Baptiste (12.12.81 - 2.25.12): Yon Gwo Konbatant Ale


by Ezili Dantò

Cité Soleil Photography Workshops
The wonderful Jean Ristil surrounded by children.
2009 May/June Fondasyon Kolézépol Photography Workshops
©Jennifer Pantaléon
By: Zanmi Lakay
Jean Ristil Jean-Baptiste
12 Desanm 1981 –25 Fevriye 2012

(Kreyòl) Nan jou sa a, solèy la kouche nan lavi Jean Ristil Jean Baptiste (Jan Ristil). Nou pèdi yon gwo konbatan, djanm e konsekan.

(English) On this day, the sun has set on the life of Jean Ristil Jean-Baptiste (Jan Ristil). We lost a great warrior, courageous and committed.

(Kreyòl) Lan Ezili’s HLLN nou pa p janm bliye lavi Jan Ristil. Li te travay pou jistis,pou gen lavi e sante an Ayiti. Li kenbe lonè li. Ayibobo pou ou Jan Ristil.

(English) Jan Ristil gave his life, all his love, even his health for Haiti. His blood flowed for Haiti. He was a brave and consequential man. He was our true brother - Dessalines' descendant. He never sold Haiti out to the foreigners. He knew it was the blood of the Ancestors which gave us our freedom. It was not a gift the whites made ​​us.

(Kreyòl) Jan Ristil bay Ayiti lavi l, tout lanmou l, menm sante l. San Jan Ristil koulepou Ayiti. Li te yon gwo gason vanyan, yon gason konsekan. Li te bon jan frènou. Pitit Desalin. Li pa t janm vann Ayiti bay etranje, li te toujou konnen sesan Zanset li yo ki te koule pou ban nou libète, se pa t kado blan te fè nou.

(English) Jan Ristil was born in Site Solèy on December 12, 1981. Jan lived his entire life in the city. Through good times and bad times, he was always there for the people of Haiti. He was thrown in jail under the Gerard Latortue regime. He was persecuted. They beat him many times for his work as a journalist and photojournalist. He fought hard to give voice to the voiceless.

(Kreyòl) Jan Ristil te fèt lan Site Solèy 12 Desanm 1981. Jan Ristil pase lavi li nan Site a. Bon tan move tan, li te toujou kanpe djanm ak popilasyon a. Li pranprizon anba Gerard Latortue. Yo te bat li plizyè fwa pou travay li kòm jounalise fotograf. Li t ap goumen pou baysan vwa yo la pawòl.

(English) Jan Ristil was born in Site Solèy on December 12, 1981. Jan lived his entire life in the city. Through good times and bad times, he was always there for the people of Haiti. He was thrown in jail under the Gerard Latortue regime. He was persecuted. They beat him many times for his work as a journalist and photojournalist. He fought hard to give voice to the voiceless.

Zili Dlo: Grand opening Wednesday-Meeting beneficiaries
Jean Ristil Jean-Baptiste, Haiti journalist, photographer, community leader, founder of Fondasyon Kole Zepòl and long time member of HLLN/Ezili Dantò Witness Project,
August 10, 2011

Photo Credit: Dominique Esser
(Kreyòl) Jan pase tout tan li ap ede ti moun nan Site a – ni sa ki pa genyen papa, ni sa ki pa genyenmanman. Se sa k fè nou tout kanpe pou n di jan nou lan doulè jodi a. Tout mounkonsekan ki te konnen Jan Ristil te renmen li - renmen sa gason vanyan sa a tefè nan lavi li. Li pa te genyen anpil edikasyon lekòl, men li te pwofesè lavi.Li te konnen sa sa vle di “onè ak respè.” Li ban nou edikasyon: lavi' l montrenou sa sa vle di pou yon Ayisyen san ankenn mwayen goumen san souf pou lajistispou popilasyon an. Lavi li montre nou yon gason edike se yon gason ki genyen kèsansib pou sa k pi piti yo. Pale Fransé pa edikasyon.

(English) He spent all his time helping the children in Site Solèy - especially those without fathers, those without mothers. Everyone of consequence who knew him loved Jan Ristil, loved what this humble man did with his life. He didn't have much formal schooling, but he was a degreed professor in the university of life. He knew the real meaning of "honor and respect." He educated us: his life showed us how a Haitian without material means fights on without rest for justice for the people. His life showed us the very meaning of being in the struggle for justice. His life is testimony that a genuinely educated man is a man with empathy for those less privilege. [Pale Fransé pa edikasyon. Speaking French is doesn't mean you're necessarily educated. ]Jean Ristil Jean-Baptiste, Haiti journalist, photographer, community leader, founder of Fondasyon Kole Zepòl and long time member of HLLN/Ezili Danto Witness Project, August 10, 2011


(Kreyòl) Jan Ristil te alatèt òganizasyon Kole Zepòl Pou Sove Timoun Site Solè. Kole Zepòl se yon òganizasyon k ap bataypou lajistis pandan l ap bay timoun Site Soley chemen ak lespwa. Jan Ristil se te zanmi nou, epikolaboratè Ezili Dantò Witness Project, Lakou New York, ak anpil lòt medya.

(English) Jan was head of an organization working for justice in Haiti called: Kole Zepòl Pou Sove Timoun. He worked as a friend and journalist in collaboration with The Ezili Dantò Witness Project, Lakou New York, and many other media outlets.

(Kreyòl) “Gwo konbatan, gwo konbatan” -Jean Ristil Jean-Baptiste, nou te vle sove w. Se vre ti frè - "bondye p apjanm bliye moun li renmen yo." Ayisyen ki gen kè, pa p janm bliye w. Noubouke ak lanmò. Nou bouke ak lanmò gwo konbatan nou yo. Gason vanyan takou Jean Ristil Jean-Baptiste ki travay pou lajistis ann Ayiti, men ki pa janm wè jistispou tèt pa yo epi pou timoun yo. -- li kite rès la pou noumenm ki deyè.

(English) "A great warrior, great warrior." Jean Ristil Jean-Baptiste, we wanted to save you. He was our genuine brother and as Jan once wrote, "God will never forget those he loves." Haitians with loving hearts, will never forget you. We are tired of death. Tired that so many of our warriors are dying, brave men like Jean Ristil Jean-Baptiste who work for social justice in Haiti, but never live to see justice done for themselves nor for their children. He leaves the rest to us.

Ezili Dantò of HLLN
February 25, 2012

Photos Jan Ristil pran pou HLLN -- Photos Jean Ristil took for HLLN

Link
Jean Ristil's footage of the July 2005 massacre in Site Soley
can be seen at the end of "Haiti: We Must Kill the Bandits." @haitiinfoproj


Ezili Dantò of HLLN
February 25, 2012

Photos Jan Ristil te pran pou HLLN -- Photos Jean Ristil took for HLLN

No comments:

Related Posts with Thumbnails